Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

 

Regulamin Sklepu Internetowego Poli-trader

 

 

 

Sklep internetowy Politrader.eu prowadzony jest przez Dawida Wyrobę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Politrader Dawid Wyroba, ul. Wiejska 104, 43-227 Miedźna, NIP 6381723306, REGON 241777377, email : kontakt@politrader.eu

 

 

 

I. Definicje.

 

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

 

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego

Poli-trader;

 

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://

www.politrader.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

 

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

Dawidem Wyrobą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Politrader Dawid Wyroba a Klientem, a

zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

 

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  

II. Informacje Ogólne.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adreseminternetowym http://www.politrader.eu

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniuusług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) .

 3. Sklep Internetowy Poli-trader prowadzi sprzedaż produktów drogą elektroniczną. Przedmiotem sprzedaży są wyroby z folii, w tym maty pod fotele, maty pod krzesła, maty podłogowe, przeźroczyste pudełka na buty, opakowania archiwizacyjne, pudełka ozdobne.

 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj. zastosowania przeglądarek Firefox, Mozilla, Opera lub Internet Explorer 6.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.politrader.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Dodatkowo Regulamin dostarczany jest nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

 

 

III. Składanie zamówień.

 

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Procedura złożenia zamówienia w sklepie Internetowym Poli-trader rozpoczyna się od wyboru zamawianych Towarów przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka i wypełnieniu formularza zamówienia. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej do Klienta.

 3. W celach bezpieczeństwa transakcji Klient potwierdza swoje zamówienie, umowa sprzedaży zostaje zawarta a Sklep rozpoczyna procedurę realizacji.

 4. Ceny oferowanych towarów wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i uwzględniają podatek VAT. Cena towarów widniejąca przy składaniu zamówienia jest ceną wiążącą dla Sprzedawcy, której Sklep Internetowy nie może zmienić w trakcie realizacji zamówienia na niekorzyść Klienta.

 5. Kupujący wraz z towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu lub w przypadku wyboru Klienta faktury VAT.

 

 

 

IV. Dostawa i płatność.

 

 1. Koszt przesyłki wyliczany jest w tracie składania zamówienia i ponosi go Klient. Klient jest informowany o kosztach przesyłki kurierskiej przed złożeniem zamówienia. Jest on uwarunkowany od wagi i gabarytów zamówionych towarów. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych wyrobów Towar wysyłany jest jako paczka kurierska.

 2. Klient ma możliwość wyboru formy płatności. Dostępne formy płatności to zapłata przy odbiorze przesyłki (wysyłka za pobraniem), przelew na rachunek bankowy, którego numer podawany jest po złożeniu zamówienia lub płatność internetowa za pośrednictwem serwisu PayU.

 3. Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

 

 

 

 

 

V. Odstąpienie od umowy.

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Dawida Wyroby prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Politrader Dawid Wyroba podany w niniejszym Regulaminie.

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń wzajemnych powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres Dawida Wyroby podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 6. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sklep Internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

 7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

 

 

VI. Reklamacje.

 

 1. Dawid Wyroba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Politrader Dawid Wyroba jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz kodeksie cywilnym.

 2. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

 3. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

 4. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w niniejszym Regulaminie lub na adres email : kontakt@politrader.eu

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

  

VII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcąa Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl